REGULAMIN KONKURSU "PIĘKNA I DRES"

§ 1.

1.       

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Piękna i dres”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.2.  Konkurs

nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847 z późn. zm.) i

nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.3.       

Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego Instagram.com, nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani

przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności

wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 2.Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1.       

Organizator – BRODR. JORGENSEN S.A ul.

Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra.

2.       

Konkurs – Konkurs „Piękna i dres” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;

3.       

Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;

4.       

Uczestnik/Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;

5.       

Praca Konkursowa –Dodanie zdjęcia w postaci postu lub relacji na Instagramie w wykonanym makijażu oraz w dresie.

6.       

Zgłoszenie – umieszczenie filmu lub zdjęcia przedstawiającego domowy outfit na profilu Instagram wraz z oznaczeniem profilu @goshpolska oraz @stone_skirts

§ 3.

1.  Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.

2.  Konkurs zostanie ogłoszony: w relacji i poście na Instagramie na koncie @goshpolska i @stone_skirts

3.Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 04.12.2020r. do 18.12.2020r

4.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.12.2020r.

5. W konkursie zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają poniższe nagrody.

6.Nagrodą w konkursie są kosmetyki marki GOSH:

•  Baza pod makijaż Primer+ Nawilżenie

•  Tusz do rzęs Catchy Eyes3w1

•  Paleta do konturowania Contour'n Strobe Kit - Light

•  Wodoodporny puder utrwalający

•  Błyszczyk Lumi Lips TOY Thinking Of You

•  Paleta Cieni 9 kolorów To Enjoy in New York

•  Kredka do oczu Woody Ebony Black

•  Kredka do oczu Woody Bamboo

•  Pomadka Luxury Red Lips Marilyn

•  Puder Rozświetlający I’m Sparkling Sun Dust

•  Podkład Dextreme 002 Ivory

•  Paleta do brwi

oraz dres ufundowany przez firmę Stone Skirts

7.Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

9. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

11. W trakcie trwania Konkursu Organizator będzie udostępniać Prace Konkursowe w relacji na Instagramie na koncie @goshpolska oraz @stone_skirts

12. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję wyłonioną przez organizatora.

13. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

14.  Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 1 (jedną) osobę, która zostanie wyróżniona nagrodą.

15. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

16. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

17.Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

18. Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez portal Instagram, na którym zostały zamieszczone ich Prace Konkursowe.

19. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.

20. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

21. Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

22. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.

23. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jako autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

§ 4

1.  Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3.  Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem, w tym propagowaniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyniku i wydaniem Nagrody w Konkursie.

§ 5.

1.  Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.

2.  Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej co do całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.