Regulamin 14.11.2020

Regulamin rozdania z WERSOW

REGULAMIN KONKURSU

Komu i dlaczego podarowałabyś maskarę GOSH?

§ 1.

1. 1.  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Komu i dlaczego

podarowałabyś maskarę GOSH?” prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego Instagram.com, nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

2.1.      Organizator – BRODR. JORGENSEN S.A ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra.

2.2.     Konkurs – Konkurs „Komu i dlaczego podarowałabyś maskarę GOSH?” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;

2.3.       Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;

2.4.       Uczestnik/Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;

2.5.       Forma konkursu - Odpowiedz na pytanie „Komu i dlaczego podarowałabyś maskarę GOSH?”

§ 3.

3.1.       Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.

3.2.   Konkurs zostanie ogłoszony podczas lokowania produktu na filmie na kanale YouTube na profilu WERSOW

3.3.       Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 14-17.11.2020r.

3.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.11.2020r.

3.5.       Nagrodą w konkursie jest tusz Catchy Eyes 3w1 marki GOSH.

3.6.       Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.7.     Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

3.8.       Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.

3.9.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

3.10.    Prace Konkursowe będą oceniane przez jednoosobową komisję, której przedstawicielką jest Weronika Sowa.

3.11.    Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

3.12.     Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 1 (jedną) osobę, która zostanie wyróżniona nagrodą.

13.13.     Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku

należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

13.14.     Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany

podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

13.15.     Nagrody w Konkursie zapewnia

Organizator.

13.16.     Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez portal Instagram, na którym zostały zamieszczone ich Prace Konkursowe.

13.17.     W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.

13.18.     Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o

przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

13.19.    Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

13.20.    Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.

13.21.     Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jako autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.


§ 4

4.1.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

4.2.       

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

4.3.        Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem, w tym propagowaniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyniku i wydaniem Nagrody w Konkursie.

§ 5

5.1.     Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.

5.2.     Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej co do całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.