POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

strony internetowej GOSH

Polityka prywatności i cookies  ma na celu należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, o prawach podmiotów danych oraz o szeregu innych danych wymaganych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokument zawiera również informację na temat wykorzystania plików cookies.

DEFINICJE

Administrator danych (Administrator): BRODR. JORGENSEN S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 7, 65-127 Zielona Góra, e-mail ado@bjpolska.pl;

dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

ochrona danych osobowych (ODO): ochrona danych osobowych w BRODR. JORGENSEN S.A.;

RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1);

Serwis internetowy (Serwis)- serwis prowadzony pod adresem www.gosh.pl.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jego funkcjonalności.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest BRODR. JORGENSEN S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 7, 65-127 Zielona Góra, e-mail ado@bjpolska.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego dane zostały wskazane w dalszej części niniejszej Polityki.

KATEGORIE OSÓB I ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH W SERWISIE

Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/ów dla których zostały zebrane.

W ramach funkcjonowania Serwisu przetwarzane są dane:

 • użytkowników Serwisu – w tym przypadku przetwarzamy Twoje dane w zakresie wynikającym z stosowania cookies i podobnych technologii tzn. Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki;
 • subskrybentów newslettera – w tym przypadku przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do wysyłki newslettera tzn. adres e-mail;
 • osób kontaktujących się poprzez formularz kontaktowy – w tym przypadku przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do obsługi wpływającej do nas korespondencji tzn. adres e-mail, ew. numer telefonu i Twoje imię;
 • uczestników konkursów i promocji organizowanych z udziałem Serwisu – w tym przypadku przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu/realizacji promocji np. #goshimbeautifulchallenge.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ZE STRONY INTERNETOWEJ

Poniżej podajemy informację na temat możliwych celów przetwarzania Twoich danych oraz podstaw prawnych takiego przetwarzania:

 • wykorzystanie plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z Serwisu jak również w celach funkcjonalnych, analitycznych i statystycznych (Google Analytics) oraz marketingowych (Facebook Pixel) – na postawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przesyłanie newslettera na podstawie Twojej zgody, wyrażonej poprzez dobrowolne wpisanie adresu mailowego na który mają wpływać powiadomienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania – podstawa prawna to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Serwisu, opartych na rzetelności i lojalności. Czasami postawą jest również Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów, ew. realizacji promocji organizowanych z udziałem Serwisu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na postawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych przez Administratora danych zależy od celu przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych tzn. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania bądź do wygaśnięcia celu dla którego została zebrana. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. Dostępu do treści danych – Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres:iod@bjpolska.pl.
 2. Zmiany danych osobowychzmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@bjpolska.pl.
 3. Wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@bjpolska.pl.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychosoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@bjpolska.pl.

 1. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora danych albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@bjpolska.pl.

 1. Wniesienia skargi – osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator danych, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mamy jednak nadzieję, iż przed złożeniem skargi dadzą nam Państwo szansę na wyjaśnienie sprawy.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe mogą zostać ujawniane zewnętrznym podmiotom.

Jeśli jesteś użytkownikiem Serwisu, bądź subskrybujesz newsletter, bierzesz udział w konkursach i promacjach Twoje dane mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora danych na podstawie stosownych umów w zakresie: obsługi informatycznej i programistycznej, świadczenia usług hostingu, świadczenia usług marketingowych, świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych, ew. innym podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności;
 • Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd., jeśli wyraziłeś zgodę na pliki cookies.

Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. mogą przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na ich zlecenie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG, tylko podmiotom które dają odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.

Korzystamy z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics oraz Pixel Facebooka, które udostępniane są przez podmioty mogące mieć siedzibę poza EOG. W związku z tymi narzędziami może dochodzić do gromadzenia i przekazywania Twoich danych poza EOG, przy czym informujemy, iż dostawcy usług firma Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UE-USA oraz potwierdzają przestrzeganie zasad ochrony prywatności, określonych w ramach ww. programu, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

 • e-mail: iod@bjpolska.pl,  
 • adres do korespondencji: BRODR. JORGENSEN S.A., ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’,
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 790 213 841.

Odpowiedź na zgłoszenia będzie udzielona możliwie jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania

PLIKI COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, ,,FACEBOOK PIXEL’’

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi:

– analityczne oraz statystyczne (usługa Google Analytics świadczona przez Google Ireland Ltd.),

– marketingowe (usługa ,,Facebook Pixel’’ świadczona przez Facebook Ireland Ltd.),

korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
 • monitorowanie ruchu w serwisie;
 • wyświetlania naszych reklam na portalu Facebook użytkownikom naszego Serwisu.

 

W ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • ,,funkcjonalne’’ pliki cookies, ułatwiające korzystanie z Serwisu, tak aby był bardziej przyjazny w użytkowaniu;
 • ,,analityczne i statystyczne’’ pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 • ,,marketingowe’’ pliki cookies, pozwalające kierować do Użytkowników Serwisu, naszych reklam na portalu Facebook.

Ciasteczka Google Analytics

Serwis korzysta z mechanizmu Google Analytics w celach statystycznych i analitycznych. Szanując Państwa prawo do prywatności włączyliśmy w Google Analytics anonimizację adresów IP Użytkowników Serwisu.

Google Analytics posługuje się 5 ciasteczkami: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv.

Ciasteczko Rodzaj Opis
_utma stałe unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny
_utmb stałe odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny
_utmc sesyjne współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej
_utmz stałe zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin
_utmv stałe pojawia się ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie niestandardowych zmiennych

Więcej na stronie internetowej:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Polityka Prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Pliki cookies pomagają sprawniej poruszać się po naszej stronie internetowej. Jeżeli zablokujesz nasze pliki cookies możesz spotkać się z sytuacją, w której pewne elementy i udogodnienia naszej stron internetowej przestaną działać.

Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?

Dodatek do przeglądarki umożliwiający zablokowanie Google Analytics można pobrać tutaj.

Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając przeglądarki internetowej?

Google Chrome:

 • Kliknij ikonę   na pasku narzędzi
 • Wybierz „Ustawienia
 • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…
 • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
 • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer.

Mozilla Firefox:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje
 • Wybierz panel „Prywatność
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika
 • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje
 • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane
 • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka
 • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.

Safari:

 • Kliknij w ikonę ustawień  , a następnie wybierz „Preferencje
 • Wybierz panel „Prywatność
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.

Wszystkie pozostałe przeglądarki:

Prosimy o zajrzenie do sekcji “Pomoc” w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.


Jak zarządzać plikami cookies na telefonie komórkowym?

Informacje o zarzadzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika danego telefonu.

ZMIANY INFORMACJI DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dot. ODO są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Ostatnia aktualizacja została przyjęta i obowiązuje od 17.09.2020r.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone GOSH COPENHAGEN 2020

wsparcie: JL PROJEKT